Challenges and opportunities for blue bioeconomy in the Baltic Sea Region

The potential and importance of algae and shrimp farming, new aquaculture products and blue bond financing were included in the program of the series of webinars entitled Challenges and opportunities for blue bioeconomy in the Baltic Sea Region, organised by the University of Gdańsk as part of the BSR INTERREG BluePlatform project.

The webinars were organized by Barbara Dmochowska and Hanna Łądkowska from the Department of Experimental Ecology of Marine Organisms of the Institute of Oceanography at the Faculty of Oceanography and Geography of the University of Gdańsk, who moderated four meetings (in Polish): Cultivation and economic potential of algae in the Baltic Sea region, Blue bonds as a source of financing for a sustainable blue economy, Introducing new aquaculture products to the market – consumer knowledge and expectations regarding the product’s impact on the environment, and Feed and the growth and development of shrimps in sustainable farming – challenges and perspectives.

Presentations prepared by Aleksandra Zgrundo, Magdalena Mosionek-Schweda, Monika Normant-Saremba from the University of Gdańsk and Tomasz Kulikowski from the Sea Fisheries Institute – National Research Institute were met with great interest. A total of ninety participants: representatives of public administration, research institutes, industry associations, academics, entrepreneurs, students and doctoral students took part in the events. Thank you to all speakers for the interesting presentations on current topics of blue bioeconomy in the Baltic Sea Region, and to the participants for the interest in those important themes.

Already today we invite you to the next events in the field of blue bioeconomy, ran by the University of Gdańsk and BSR INTERREG BluePlatform project partners, which can be followed on the website: https://www.submariner-network.eu/blue-platform and INTERREG South Baltic AquaVIP project partners – https://aquavip.edu.pl/.

report in Polish:

Wyzwania i możliwości błękitnej bioekonomii w Regionie Morza Bałtyckiego

Potencjał oraz znaczenie hodowli alg oraz krewetek, nowe produkty akwakultury oraz finansowanie z użyciem błękitnych obligacji znalazły się w programie cyklu webinariów pt. Wyzwania i możliwości błękitnej bioekonomii w Regionie Morza Bałtyckiego, realizowanychna Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu BSR INTERREG BluePlatform.

Organizatorem webinariów była Barbara Dmochowska z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, a moderatorem Hanna Łądkowska. Odbyły się cztery spotkania: Potencjał hodowlany i gospodarczy alg w rejonie Morza Bałtyckiego, Błękitne obligacje jako źródło finansowania zrównoważonej niebieskiej gospodarki, Wprowadzanie nowych produktów akwakultury na rynek – wiedza i oczekiwania konsumentów w zakresie wpływu produktu na środowisko oraz Pasza a wzrost i rozwój krewetek w zrównoważonej hodowli – wyzwania i perspektywy.

Prelekcje przygotowane przez dr Aleksandrę Zgrundo, dr hab. Magdalenę Mosionek-Schweda, prof. dr hab. Monikę Normant-Sarembę z Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr inż. Tomasza Kulikowskiego z Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział łącznie dziewięćdziesięciu uczestników: przedstawicieli administracji publicznej, instytutów badawczych, stowarzyszeń branżowych, pracowników akademickich, przedsiębiorców, studentów oraz doktorantów.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe przestawienie aktualnych tematów dotyczących błękitnej bioekonomii w naszym regionie oraz uczestnikom spotkań za zainteresowanie ważną tematyką. Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia z zakresu błękitnej bioekonomii, realizowane przez Uniwersytet Gdański oraz pozostałych partnerów projektu BSR INTERREG BluePlatform, z którymi można zapoznać się śledząc wydarzenia na stronnie: https://www.submariner-network.eu/blue-platform oraz projektu INTERREG South Baltic AquaVIP – https://aquavip.edu.pl/.

Informacja o webinariach

Informacja o prelekcjach i prelegentach

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top